هزینه ها

هزینه تحویل باید بین فرستنده و مسافر مذاکره و توافق شود.

مسافر مختار است بسته را بدون هیچ هزینه ای به عنوان کمک یا پیشنهاد قیمت برای خدمات تحویل، تحویل دهد. .

انتقال وجه از طریق وب سایت Beresun انجام نخواهد شد و باید بین فرستنده و مسافر توافق شود.